استفاده از وب سایت شش ماه 100.000 تومان یکسال 180.000 تومان
استفاده از وب سایت و دریافت از طریق ایمیل شش ماه 120.000 تومان یکسال 220.000 تومان
استفاده از وب سایت و دریافت از طریق فکس شش ماه 130.000 تومان یکسال 240.000 تومان

استفاده از وب سایت و دریافت از طریق فکس و ایمیل

شش ماه 150.000 تومان یکسال 280.000 تومان
 پشتیبانی :

تلفن :

021-77187359
021-77187360

   
فکس: 021-77240918

ساعات کاری :

 

شنبه تا چهارشنبه : 08 : 00 - 18 : 00
پنج شنبه : 08 : 00 - 14 : 00